श्री नारायण अष्टकम

श्री नारायण अष्टकम

वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा-दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेयःपदप्रापणात् ।

सॆव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः ॥ १ ॥

प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः ।

वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणः सः भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ २ ॥

श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयैनमधुना पौलस्त्यमेवागतम् ।

इत्युक्त्वाभयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः सः भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ ३ ॥

नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भो सुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः ।

मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः आर्तत्राणपरायणः सः भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ ४ ॥

भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मामातुराम् ।

इत्युक्तोऽक्षयवस्त्रसंभृततनुं  योऽपालयद्द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः सः भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ ५ ॥

यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसंतारकम् ।

पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचितः आर्तत्राणपरायणः सः भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ ६ ॥

पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधृतो मात्रावमानं गतः ।

यं गत्वा शरणं यदाप तपसा हेमाद्रिसिंहासनम् आर्तत्राणपरायणः सः भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ ७ ॥

आर्ताः विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः ।

सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति  ॥ ८ ॥