श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम

श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम

वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ 1 ॥

शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः

शिपिविष्टोम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥ 2 ॥

भवश्शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवप्रियः

उग्रः कपाली कामारी अन्धकासुरसूदनः ॥ 3 ॥

गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः

भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥ 4 ॥

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः

वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ 5 ॥

सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः

सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 6 ॥

हविर्यज्ञमयस्सोमः पञ्चवक्त्रस्सदाशिवः

विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ 7 ॥


हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः

भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वी गिरिप्रियः ॥ 8 ॥

कृत्तिवासः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः

मृत्युञ्जयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ 9 ॥

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः

रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगम्बरः ॥ 10 ॥

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः

शाश्वतः खण्डपरशुरजः पाशविमोचकः ॥ 11 ॥

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो‌உव्ययो हरिः

पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ 12 ॥

भगनेत्रभिदव्यक्तो सहस्राक्षस्सहस्रपात्

अपवर्गप्रदो‌உनन्तस्तारकः परमेश्वरः ॥ 13 ॥